Preise

Tuina Behandlung (50 min).......Euro  90

5er Block...................................Euro 400

10er Block.................................Euro 750

 

 

Behandlung inklusive Puls- und Zungendiagnostik